Podmínky použití

 

1. Úvod

 

Skychatters je sociální platforma, která spojuje cestovatele pomocí elektronických zařízení. Skychatters je majetkem Skychatters sro - Česká společnost s ručením omezeným - a proto se tyto Podmínky použití budou řídit a vykládat v souladu se zákony České republiky. Jakýkoli spor vzniklý z těchto Podmínek použití nebo v souvislosti s nimi bude podléhat jurisdikci příslušných českých soudů. .

 

Skychatters sro může být dále označována jako „nás“, „my“ nebo „společnost“. Skychatters mohou být dále označováni jako „platforma“. Všechny námi poskytované služby, včetně webových stránek a platformy, mohou být dále označovány jako „Služba“. Jakýkoli obsah, informace nebo jiný materiál, který zveřejníte na Službě, může být dále souhrnně označován jako „Uživatelský obsah“.

 

2. Přijetí

 

Pro přístup ke Službě a její používání je vyžadován váš souhlas s těmito Podmínkami použití (dále jen „Smlouva“). Tímto souhlasíte s tím, že budete vázáni touto Smlouvou tím, že se přihlásíte (souhlasíte s Podmínkami použití Skychatters sro), vytvoříte a používáte účet Skychatters v jakékoli formě (dále jen „Účet“). Když přistupujete ke Službě nebo ji používáte, prohlašujete a zaručujete, že jste si přečetli a porozuměli této smlouvě a našim Zásadám ochrany osobních údajů, a berete na vědomí, že se jedná o závaznou právní dohodu mezi vámi a společností Skychatters sro Důrazně vám doporučujeme, abyste si přečetli oba tyto dokumenty v plném rozsahu. - oba jsou přístupné přes naši webovou stránku Skychatters.com.

 

Tato smlouva výslovně zakazuje komerční použití a řídí vaše nekomerční používání služby. Pokud tuto smlouvu nedodržíte, nesmíte používat službu ani si vytvořit účet. Pokud jste si již vytvořili Účet, přestože s touto Smlouvou nesouhlasíte, kontaktujte prosím info@Skychatters.com za účelem deaktivace účtu.

 

Vyhrazujeme si právo tuto smlouvu kdykoli upravit. Při jakékoli změně této smlouvy zveřejníme upravenou smlouvu na našich webových stránkách Skychatters.com a takové změny vstoupí v platnost okamžitě po zveřejnění. Pokud se tyto změny týkají vašich práv nebo povinností, můžeme se vás pokusit informovat prostřednictvím e-mailu, který jste uvedli při přihlášení, ale je zcela vaší odpovědností být si těchto změn vědom a měli byste pravidelně kontrolovat nejaktuálnější verzi této smlouvy. Vaše používání služby poté, co změny vstoupí v platnost, představuje váš souhlas s touto smlouvou v upraveném znění. Pokud se kdykoli rozhodnete nepřijmout tuto Smlouvu, včetně následování jakýchkoli takových úprav této smlouvy, nepoužívejte prosím Službu a kontaktujte info@Skychatters.com za účelem deaktivace vašeho účtu.

 

3. Způsobilost

 

Abyste měli přístup ke Službě a mohli ji používat, musíte být starší 16 let. Pokud vám není 16 nebo více let, službu nepoužívejte. Přístupem ke Službě a jejím používáním prohlašujete, že máte právo, oprávnění a kapacitu uzavřít tuto Smlouvu a jste plně vázáni

to. JE ZCELA VAŠÍ ODPOVĚDNOST DODRŽOVAT ZÁKONY ZEMĚ, KDE SE NACHÁZÍTE PŘI PŘÍSTUPU NA PLATFORMU Skychatters. Chápete a berete na vědomí, že neneseme žádnou odpovědnost za vaše činy nebo činy kohokoli, koho potkáte prostřednictvím platformy.

 

4. Účet – vytvoření, ukončení a bezpečnost

 

Při vytváření účtu Skychatters máte na výběr více možností. Účet u Skychatters si můžete zaregistrovat pomocí své e-mailové adresy nebo pomocí účtu na Facebooku/Google. Pokud používáte svůj účet na Facebooku nebo Google, opravňujete nás k přístupu a používání určitých informací o účtu Facebook nebo Google, mimo jiné včetně vašeho veřejného profilu.

 

Vytvořením účtu berete na vědomí a souhlasíte s tím, že všechny poskytnuté informace budou uloženy na našich serverech a použity pro vaši vlastní identifikaci nebo jako součást vašeho veřejného profilu v rámci platformy.

 

Jste výhradně odpovědní za veškerý obsah, který sami nahrajete nebo který přenesete od třetích stran, jako je Google nebo Facebook, jako je vaše jméno, profilový obrázek, věk, e-mailová adresa a další uživatelské údaje. V případě, že se tento obsah z jakéhokoli důvodu stane neplatným, nepřesným nebo nepravdivým, jste povinni jej neprodleně sami aktualizovat na platformě nebo požádat o změnu na adreseinfo@Skychatters.com. Berete na vědomí a berete na vědomí, že JE PŘÍSNĚ ZAKÁZÁNO FAKTOVAT SVOU IDENTITU a že NESMÍTE DODÁVAT ŽÁDNÝ NEPRAVDIVÝ ČI ZAVÁDĚJÍCÍ OBSAH. Rovněž nesmíte zveřejňovat žádný materiál, který je urážlivý, urážlivý, obscénní, výhružný, rasově urážlivý, nezákonný nebo materiál, který jakýmkoli způsobem porušuje práva jiné osoby. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že nedodržení tohoto může být důvodem k trvalému ukončení vašeho účtu.

 

Berete na vědomí a berete na vědomí, že váš účet může být kdykoli z jakéhokoli důvodu trvale ukončen nebo dočasně zakázán, mimo jiné včetně případu vašeho urážlivého nebo nevhodného chování vůči jiným uživatelům nebo případu předstírání vaší identity. Pokud si myslíte, že váš účet byl zablokován nebo ukončen z nepřiměřeného důvodu, můžete kontaktovat info@Skychatters.com a vysvětlit svou situaci; vaše ukončení může být přehodnoceno. Budeme se snažit předcházet případným nedorozuměním, nejsme však povinni s vámi sdělovat důvod ukončení nebo zákazu. Pokud byl váš účet zrušen nebo zablokován, nemáte nárok na žádnou náhradu.

 

Jste výhradně odpovědní za zachování soukromí svého hesla a za ochranu vašeho přístupu ke Službě. Jste odpovědní za veškerou aktivitu, která se objeví pod vaším účtem, bez ohledu na to, zda byla taková aktivita vámi povolena či nikoli. Neneseme odpovědnost za žádnou ztrátu nebo škodu vzniklou v důsledku toho, že jste nezachránili své heslo nebo že jste ostatním umožnili používat váš účet. Jste povinni informovat info@Skychatters.com v případě jakéhokoli podezření na neoprávněné použití vašeho účtu. Chcete-li zachovat nejvyšší úroveň zabezpečení, doporučujeme vám se na konci každé relace odhlásit.

 

O smazání účtu můžete kdykoli požádat kontaktováním info@Skychatters.com. Na požádání také smažeme veškerý váš uživatelský obsah. Berete však na vědomí a chápete, že můžeme i nadále uchovávat a používat jakákoli anonymizovaná data o vašem používání Služby, která nám mohou pomoci vylepšit a rozvíjet naši platformu v budoucnu.

 

5. Interakce s ostatními

 

Jste výhradně odpovědní za jakoukoli interakci s ostatními uživateli, se kterými se prostřednictvím platformy setkáte. Nejsme zodpovědní za žádné vaše činy ani za činy lidí, které potkáte prostřednictvím platformy. Berete na vědomí a berete na vědomí, že nejsme schopni provádět kriminální prověrky uživatelů Skychatters nebo ověřit jejich identitu a že veškerá interakce s ostatními uživateli platformy je na vaše vlastní riziko. Pokud však někdy narazíte na uživatele, který vypadá, že předstírá svou identitu a/nebo projevuje urážlivé nebo kriminální chování, neváhejte ho nahlásit na info@Skychatters.com; pokusíme se reklamaci co nejdříve prošetřit.

 

Berete na vědomí a chápete, že setkání s cizími lidmi vždy nese své vlastní riziko, bez ohledu na to, zda se s nimi setkáte prostřednictvím platformy Skychatters nebo jakýmkoli jiným způsobem. NEMÁME žádnou odpovědnost za to, co se stane nebo nestane mezi vámi a kýmkoli jiným, koho potkáte prostřednictvím naší platformy.

 

Skychatters sro, její zaměstnanci, partneři a akcionáři nenesou v žádném případě odpovědnost za chování žádného uživatele, ať už přímého či nepřímého. Neneseme odpovědnost za žádné ztráty, škody nebo kriminální události, které by mohly nastat mezi našimi uživateli. Tato odpovědnost zůstává striktně pouze mezi uživateli.

 

Berete na vědomí a berete na vědomí, že nejsme odpovědní za služby, které vám poskytují jakékoli třetí strany (včetně mimo jiné leteckých společností, prodejců letenek, jakýchkoli jiných společností spojených s vaší přepravou), které se rozhodnete navštívit prostřednictvím naší platformy. Rovněž neneseme odpovědnost za žádné nepřesné nebo neúplné informace (včetně informací o letu) zobrazené na platformě.

 

6. Práva duševního vlastnictví společnosti

 

Společnost si ponechává výhradní vlastnictví všech práv, nároků a podílů na Službě. Společnost vlastní všechna vlastnická práva na platformě Skychatters, včetně jejích kódů, ochranných známek, log, ikon a dalšího duševního vlastnictví. Nesmíte kopírovat nebo jakýmkoli způsobem měnit, překládat nebo používat jakýkoli z tohoto obsahu. Služba je chráněna autorským právem, ochrannou známkou a dalšími platnými zákony České republiky i zahraničí. Jakékoli nezákonné použití majetku společnosti bude představovat podstatné porušení jejích práv duševního vlastnictví (včetně, nikoli však výhradně, autorských práv a práv k databázi) a dá společnosti právo požádat o okamžité ukončení činnosti porušující práva a požadovat náhradu škody, která mohla být způsobena.

 

Společnost si rovněž vyhrazuje všechna práva, která nejsou výslovně udělena v této smlouvě. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že jakákoli zpětná vazba, komentáře nebo návrhy, které můžete poskytnout ohledně Služby, jsou zcela dobrovolné a budeme moci tuto zpětnou vazbu, komentáře nebo návrhy použít, jak uznáme za vhodné a bez jakýchkoli závazků vůči vám. Nesmíte postoupit (nebo udělit sublicenci) svá práva, poskytnout zástavní právo na svá práva nebo nad nimi, ani jinak převést žádnou část svých práv udělených podle těchto podmínek.

 

Zvuk používaný v platformě pro oznámení je zvuk „Určitý” od Notification Sounds, používané pod mezinárodní licencí Creative Commons Attribution 4.0. Chcete-li zobrazit kopii této licence, navštivtehttps://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.

 

7. Omezení záruk a odpovědnosti

 

Společnost si vyhrazuje právo kdykoli, z jakéhokoli důvodu a bez upozornění nebo odpovědnosti vůči vám upravit, pozastavit nebo ukončit Službu nebo váš přístup ke Službě. Souhlasíte a přijímáte, že v takovém případě nemáte nárok na žádnou náhradu. Vyhrazujeme si právo odmítnout přístup ke Službě komukoli z jakéhokoli důvodu a kdykoli. Neneseme odpovědnost vůči vám ani žádné třetí straně, pokud toto právo uplatníme zcela nebo zčásti.

 

Nepřebíráme žádnou odpovědnost za vytvoření, doručení nebo odstranění Uživatelského obsahu nebo za neuložení jakéhokoli Uživatelského obsahu nebo nastavení ve Službě. Berete na vědomí a berete na vědomí, že může dojít k dočasnému přerušení služby. Berete také na vědomí a berete na vědomí, že nemáme žádnou kontrolu nad službami třetích stran přístupnými prostřednictvím naší služby, a proto nemůžeme kontrolovat narušení, interakce s těmito jinými službami nebo jejich výkon.

 

I když se budeme snažit poskytovat nejlepší služby, jaké můžeme, váš přístup ke Službě a její používání je na vaše vlastní riziko. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že služba je vám poskytována „TAK, JAK JE“ a „JAK JE DOSTUPNÁ“, bez výslovné nebo předpokládané záruky nebo podmínek jakéhokoli druhu.

 

V MAXIMÁLNÍM ROZSAHU POVOLENÉM PLATNÝM ZÁKONEM SPOLEČNOST NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ ZÁRUKY JAKÉHOKOLI DRUHU S OHLEDEM NA SLUŽBU, AŤ UŽ VÝSLOVNÉ, PŘEDPOKLÁDANÉ, ZÁKONNÉ NEBO JINÉ. TO ZAHRNUJE, BEZ OMEZENÍ, JAKÉKOLI PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY USPOKOJIVÉ KVALITY, OBCHODOVATELNOSTI, VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL A NEPORUŠENÍ PRÁV. Společnost neprohlašuje ani nezaručuje, že: a) Služba nebo jakýkoli Uživatelský obsah bude úplný, přesný, dostupný, včasný, bezpečný nebo spolehlivý; b) Služba bude splňovat vaše požadavky; c) Služba bude nepřerušovaná, bezchybná nebo bezpečná; d) veškeré závady nebo chyby ve Službě budou opraveny; e) žádný Uživatelský obsah nebo jiná komunikace udržovaná Službou nebude smazána nebo že budou uloženy nebo přenášeny; f) nedojde k žádnému poškození vašeho počítače nebo jiného systému, ztrátě dat nebo jinému poškození vyplývajícímu z vašeho přístupu ke Službě nebo používání služby nebo jakéhokoli uživatelského obsahu.

 

Společnost může prostřednictvím služby zpřístupnit obsah nebo informace třetích stran (včetně, nikoli však výhradně, informací o letu). Veškerý obsah třetích stran je výhradní odpovědností příslušných autorů a poskytovatelů a nelze se na něj spoléhat. Nezaručujeme přesnost, úplnost nebo užitečnost jakéhokoli takového obsahu, také nepřijímáme, neschvalujeme ani nepřijímáme odpovědnost za přesnost nebo spolehlivost jakéhokoli názoru, rady nebo prohlášení učiněného kteroukoli stranou, která se objeví ve službě. SPOLEČNOST NEBO JEJÍ PŘIDRUŽENÉ SPOLEČNOSTI ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ NEBUDE ODPOVĚDNÁ ANI ODPOVĚDNÁ ZA JAKÉKOLI ZTRÁTY NEBO ŠKODY VYPLÝVAJÍCÍ Z VAŠEHO SPOLEHNUTÍ SE NA INFORMACE NEBO JINÝ OBSAH POSKYTOVANÝ PROSTŘEDNICTVÍM SLUŽBY NEBO PŘENÁŠENÝ JAKÝMkoli UŽIVATELŮM NEBO JAKÝMkoli UŽIVATELI.

 

Berete na vědomí, že používáním služby můžete být vystaveni obsahu, který můžete považovat za urážlivý, neslušný nebo nevhodný, a že v tomto ohledu službu používáte

vlastní nebezpečí. Žádná rada nebo informace, ať už ústní nebo písemná, získaná od společnosti nebo prostřednictvím služby, nezakládá žádnou záruku, která zde není výslovně uvedena.

 

V MAXIMÁLNÍM ROZSAHU POVOLENÉM PLATNÝM ZÁKONEM NEBUDE SPOLEČNOST V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ ODPOVĚDNÁ ZA JAKÉKOLI PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, TRESTUJÍCÍ, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNÍ NEBO NÁSLEDNÉ ZTRÁTY ČI ŠKODY JAKÉHOKOLI DRUHU, NEBO JAKÉKOLI ŠKODY NEOMEZENÉ BEZ OMEZENÍ ŠKODY INHATLO NEBO DOBRÉ JMÉNO (VZNIKLÉ PŘÍMO ČI NEPŘÍMO), ŠKODY ZA ZTRÁTU, PORUŠENÍ NEBO PORUŠENÍ DAT NEBO PROGRAMŮ A JINÉ NEHMOTNÉ ZTRÁTY vzniklé v důsledku vašeho přístupu ke Službě, jejím zobrazováním nebo používáním nebo se zpožděním nebo jakkoli související nebo nemožnost přistupovat ke Službě, zobrazovat ji nebo ji používat (včetně, nikoli však výhradně, neoprávněného přístupu, používání nebo pozměňování vašeho uživatelského obsahu; vašeho spoléhání se na názory objevující se na této platformě; jakéhokoli obsahu nebo chování jiných uživatelů platformy; jakéhokoli třetí strany spojené se Službou; jakékoli informace, software, počítačové viry, propojené stránky nebo jakýkoli jiný obsah získaný ze Služby), ať už na základě nedbalosti, smlouvy, zákona, deliktu, záruky, přísné odpovědnosti ty, zákony na ochranu spotřebitele nebo jinak; a zda společnost byla nebo nebyla upozorněna na možnost vzniku jakékoli takové škody, a to i v případě, že náprava zde stanovená nesplnila svůj základní účel.

 

Výše uvedené zřeknutí se záruk a omezení odpovědnosti bude vykládáno způsobem, který se v maximální možné míře nejvíce blíží absolutnímu vyloučení odpovědnosti a zřeknutí se veškeré odpovědnosti.

 

8. Odškodnění

 

Na naši žádost souhlasíte s tím, že budete hájit, odškodnit a chránit společnost před všemi závazky, nároky, důvody žaloby, požadavky, vymáháním, ztrátami, škodami, pokutami, pokutami nebo jinými náklady nebo výdaji jakéhokoli druhu nebo povahy, včetně přiměřených právních a účetních poplatků a výdajů, které vyplývají z vašeho používání nebo zneužití služby, vašeho porušení této smlouvy nebo vašeho porušení jakéhokoli zákona nebo práv jakékoli třetí strany. Vyhrazujeme si právo na vlastní náklady převzít výhradní obranu a kontrolu nad jakoukoli záležitostí, která by jinak podléhala odškodnění z vaší strany, v takovém případě s námi budete v souvislosti s tím plně spolupracovat.

 

9. Oddělitelnost

 

Pokud jakékoli právo nebo ustanovení této smlouvy je nebo se stane nevymahatelným, neplatným nebo nezávazným (souhrnně „Neplatné ustanovení“), zbývající ustanovení zůstanou platná a vymahatelná. Tímto souhlasíte s tím, že přijmete podobný účinek jako Neplatné ustanovení, pokud jde o obsah a účel této Smlouvy, a Neplatné ustanovení bude vymáháno v plném rozsahu povoleném příslušnými zákony.

 

10. Premium Covid Assistance Skychatters

Služba Skychatters Premium Covid Assistance je určena pro jednoho cestujícího, který má nárok na vlastní sedadlo
v letadle bez ohledu na věk a lze je použít pouze ve spojení s konkrétní rezervací a letenkou.
V případě změny rezervace letu, na který byla zakoupena služba Skychatters Premium Covid Assistance,
Služba Skychatters Premium Covid Assistance se takovým změnám přizpůsobí.
Skychatters Premium Covid Assistance lze využít po dobu jednoho kalendářního roku od data
nákupu
Poplatek za prémiovou pomoc Covid Assistance Skychatters je nevratný.

Služby refundace letenek (RATS) v případě zrušeného letu, odepřeného nástupu na palubu, zmeškaného navazujícího letu nebo zpožděného letu. 

Pokud vy nebo vaši příbuzní, přátelé, kolegové atd. nejste spokojeni s výsledkem vrácení peněz, tj
Letecká společnost vám odmítla vrátit peníze a místo toho vám nabídla nepřijatelné, nepoužitelné
voucheru, můžete nás kontaktovat - převezmeme vaši refundaci a zajistíme řádnou refundaci dle platného
pravidla a regulace.

Letecké společnosti v současné době nabízejí odpovídající částky namísto vrácení peněz v hotovosti
Ve formě voucheru. Nabízené vouchery mají jinou rétoriku. Nejsou vždy ekvivalentní
ze zaplacené částky, ani nelze voucher vždy proplatit zejména podle potřeb zákazníka
vzhledem k aktuální situaci vyvíjející se v oblasti cestování pandemie COVID 19.
zákazníci, kteří poukaz z různých důvodů přijmou, a jsou tací, kteří ne. Obecně je vidět,
že vůlí a záměrem leteckých společností je co nejvíce oddálit rozpuštění cash flow. Zdá se, že
v případě neshody mezi cestujícím a dopravcem je jediným spravedlivým řešením vrácení peněz, které
Zdá se, že zůstává plnou povinností pro všechny dopravce. Přijetí VOUCHERu je dobrovolné
a cestující má právo na vrácení ceny jízdenky v hotovosti a voucher odmítnout.

Jaký je postup při využívání nabízené služby RATS:
O vrácení peněz za jízdenku je nutné nejprve požádat vydavatele jízdenky nebo přímo dopravce.
V současné době letecké společnosti nabízejí ekvivalentní částku ve formě refundace namísto refundace
poukaz. Pokud s nabídkou voucheru nesouhlasíte, musíte to oznámit přepravci a požádat o něj
výslovně požádat dopravce o vrácení částky na uvedený bankovní účet. Dopravce by měl do 7 dnů
reagovat. Pokud se tak nestane, můžeme Vám nabídnout právní pomoc našeho spolupracujícího
advokátní kancelář za následujících podmínek:

Celková cena vstupenek až 5.000 Kč provize z úspěšně vymožené refundace
činí 30 % z vymožené částky
Celková cena vstupenek 5.000 Kč a výše provize z úspěšně vymožené refundace
činí 20 % z vymáhané částky
Pokud si přejete ukončit spolupráci během probíhajícího procesu,
advokátní kancelář bude požadovat storno poplatek ve výši 2 500 Kč
Je vaší povinností informovat advokátní kancelář neprodleně, nejpozději však do
do 30 dnů, pokud dopravce zaplatil peníze na váš bankovní účet
v době trvání soudního sporu pod sankcí 5 000 Kč.

Pravidla pro proplácení
v případě zrušení musí letecká společnost
nabídnout cestujícím výběr mezi:

1. vrácení kupní ceny vstupenky do sedmi dnů
2. přesměrování za srovnatelných dopravních podmínek
a při nejbližší příležitosti
3. přesměrování za srovnatelných dopravních podmínek do konečného cíle
místo určení později na žádost cestujícího v závislosti na dostupnosti sedadel

Klient zaplatí spoluúčast pouze v případě, že mu vrátíme peníze
od příslušné letecké společnosti.

Obecně platí, že advokátní kancelář nejprve požádá leteckou společnost, aby vám proplatila
náhrada. Pokud tato nebude zaplacena ve lhůtě a pokud je dána příslušnost
K projednání případu jsou příslušné české soudy (naprostá většina případů), letecká společnost bude žalována
letecké společnosti. Délka soudního řízení závisí na mnoha faktorech (rychlost soudce, rychlost překladu
rychlost soudcova překladu, délka doručení žaloby, zda žalobu podává nezletilý atd.)
a běžně se pohybuje od přibližně 3 měsíců do 1 roku. Příslušnost českých soudů k projednání věci není
je-li dopravce dopravcem mimo EU, je místo odletu a příjezdu zcela mimo EU, a to i
v případě navazujícího letu zpět do EU, tj. v takovém případě nemůže a nebude případ předložen
legální akce.

24/7 vícejazyčná telefonická asistence COVID

K dispozici je bezplatná 24/7 asistenční linka, kde nás můžete kontaktovat v případě provozních nesrovnalostí.
V případě provozních nesrovnalostí, problémů s refundací vstupenek nebo čehokoli souvisejícího s Covid-19.

Linka důvěry slouží k poskytování informací o tom, na co máte v konkrétní situaci nárok podle ECR 261/2004. Vlastní
péči a náhradní dopravu má na starosti provozující dopravce. V případě, že se na cestě stanete mimořádnou událostí
výše uvedených nesrovnalostí v letecké dopravě, Click2Claim zajistí vypořádání případných finančních prostředků
kompenzace.

Tato smlouva je platná od 27.12.2018.